Nowe zadania zdań. Gdańskie spotkania programistów literatury

  • 26.05.2023

Zdjęcia z wydarzenia, fot. Łukasz Głowala

Marcin Hamkało

(To get the English version scroll the page down)

Równoległe doświadczenia, unikalne perspektywy

Inicjatywa zorganizowania spotkań „programistów literatury” wynika z obserwacji, że wydarzenia, miejsca, programy i sieci literackie mają osobny charakter, unikalne metody budowania relacji profesjonalnych, własny styl komunikowania się z publicznością, a jednocześnie lokalne, zakorzenione w miejscowej specyfice „filozofie programowania”. Uważamy, że dzieląc się doświadczeniami z takiej pracy i rozmawiając o niej w międzynarodowym gronie praktyków i wizjonerów literatury, możemy sobie wzajemnie podpowiedzieć nie tylko praktyczne rozwiązania stymulujące życie literackie czy rynek wydawniczy, ale także włączyć się do rozmowy o uniwersalnych problemach współczesnej kultury literackiej. Nasze zaproszenie przyjęli specjaliści od programowania wydarzeń i promocji literatury z miast, które właśnie w literaturze dostrzegają szczególny potencjał społecznej zmiany, widząc w niej partnerkę do rozmowy o lokalnej tożsamości i wyzwaniach przyszłości: z Manchesteru, Lwowa, Dżakarty, Wilna, Nottingham, Krakowa, Ljubljany, Wrocławia, Melbourne, Bremy, Charkowa, Mariupola, Gdyni, Sopotu i oczywiście z Gdańska, który jest gospodarzem spotkania.

Nowe zadania, zdania odrębne i wspólne wartości

Gdańskie spotkania odbędą się w Lwim Zamku przy ul. Długiej 35, w miejscu, które przez ostatnich kilkadziesiąt lat służyło do promocji sowieckiej i rosyjskiej kultury. Odzyskane rok temu i zaaranżowane na nowo z udziałem artystów z Ukrainy, stało się przyczółkiem, zapowiedzią programową powstającego w Gdańsku „domu literatury”. Podczas trzech dni gdańskiego spotkania będziemy tu chcieli porozmawiać o kilku wątkach literackiego programowania, które wydają się nam najciekawsze, najbardziej aktualne: o tworzeniu miejsc literackich (domów literatury, muzeów, księgarnio-kawiarni, galerii, mieszkań rezydencyjnych) i ich miastotwórczym charakterze, o literaturze dla młodych jako wyzwaniu i ambicji podtrzymywania relacji międzypokoleniowych, o badaniach pola literackiego i inicjatywach na rzecz wejścia zajęć z twórczego pisania do powszechnych programów edukacyjnych, o wszechobecnej wojnie informacyjnej i wpływie wojen konwencjonalnych na możliwości tworzenia i dostępność literatury, o gospodarczym wymiarze literatury, w tym o współpracy z innymi dziedzinami sztuki (szczególnie z filmem) w ramach synergii niezbędnej do rozwoju przemysłów kreatywnych, o zagrożeniach wynikających z dostępności fikcji generowanych przez cyfrową inteligencję i próbach kontrolowania wpływu tej technologii na status tradycyjnych zawodów literackich, takich jak pisarz, redaktor czy tłumacz.

Reprezentujący kilkanaście miast i kilka kontynentów goście spotkań opowiedzą nam o doświadczeniach swojej pracy na rzecz literatury, a gdańszczanie i gdańszczanki pokażą im swoje miasto, trójmiejskie instytucje i opowiedzą o swoich planach na bliższą i dalszą przyszłość. Serdecznie Was zapraszamy do tej rozmowy. Wstęp na spotkania jest możliwy po okazaniu zaproszenia. Wstęp na wydarzenia towarzyszące jest otwarty. Informacje szczegółowe: kontakt@miastoliteratury.com

Program

1 CZERWCA

13:00 | OTWARCIE KONFERENCJI

13:15 | Halyna Kruk LITERATURA UKRAIŃSKA: SPRAWDZIAN Z WOJNY

13:30:00-15:00 DŁUGA 35 | MIEJSCE. O PRZESTRZENIACH DLA OPOWIEŚCI
W rozmowie wezmą udział Marta Czarnecka (Goyki 3 Art Inkubator, Sopot), Evelyn Ghozalli (Jakarta UNESCO City of Literature), Katarzyna Janusik (Wrocław Miasto Literatury UNESCO), Marcin Hamkało (Gdańsk), Elżbieta Foltyniak (Kraków Miasto Literatury UNESCO), prowadzenie: Joanna Borowik-Hołubowicz.

15:00-15:30 DŁUGA 35 | PRZERWA KAWOWA

15:30-17:00 DŁUGA 35 | EMERYTURA LITERATURY. O TYM, CZY MŁODZI NAPRAWDĘ MUSZĄ CZYTAĆ KSIĄŻKI STARYCH
W rozmowie wezmą udział Szymon Kloska (Festiwal Literatury dla Dzieci), Roksana Jędrzejewska-Wróbel (Gdańsk), Hannah Mary Trevarthen (dyrektorka Nottingham UNESCO City of Literature), Damjan Zorc (Ljubljana UNESCO City of Literature), Sharon Handley (Manchester City of Literature), Bogdana Brylynska (Lwów Miasto Literatury UNESCO), prowadzenie: Maja Sitkiewicz.

20:00 DŁUGA 35 | WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: SPOTKANIE Z SERHIJEM ŻADANEM
(Spotkanie w języku ukraińskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski i angielski).

2 CZERWCA

11:00-12:45 DŁUGA 35 | LITERATURA JAKO POLE WALKI. KOGO WSPIERAMY?
W rozmowie wezmą udział: część 1 | Polityczność literatury: Tetyana Pylypchuk (dyrektorka Charkowskiego Muzeum Literatury), Vakhtang Kebuladze (Kijów), Marta Kowal (Gdańsk), Bogdana Brylynska (Lwów Miasto Literatury UNESCO)
część 2 | Kulturowa deokupacja Mariupola: Diana Tryma (Mariupol), Grzegorz Kwiatkowski (Gdańsk), Tetyana Pylypczuk (Charków), Ruta Elijosaityte Kaikare (dyrektorka Vilnius UNESCO City of Literature), prowadzenie: Anna Łazar.

12:45-13:15 | PRZERWA KAWOWA

13:15-14:30 DŁUGA 35 | LITERATURA WOBEC PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH. LOKALNE DOŚWIADCZENIA
W rozmowie wezmą udział: Jerzy Rados (zastępca dyrektora Gdyńskiej Szkoły Filmowej i dyrektor Gdyńskiego Centrum Filmowego), Przemysław Czaja (Gdańskie Targi Książki), Aleksandra Szymańska (dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej, Gdańsk), David Ryding (Melbourne), Szymon Kloska (kurator literacki festiwalu Miasto Słowa i rzecznik prasowy Nagrody Literackiej GDYNIA), prowadzenie Elżbieta Foltyniak (Kraków Miasto Literatury UNESCO)

14:45-16:00 DŁUGA 35 | O TWÓRCZYM PISANIU I BADANIACH POLA LITERACKIEGO
W rozmowie wezmą udział Hannah Mary Trevarthen (dyrektorka Nottingham UNESCO City of Literature), dr hab., prof. UG Arnold Kłonczyński (prorektor Uniwersytetu Gdańskiego); Grzegorz Jankowicz (dyrektor programowy Festiwalu Conrada, Kraków), Libuse Cerna (Brema, dyrektorka festiwalu GLOBALE), prowadzenie: Marcin Hamkało.

20:00 DŁUGA 35 | WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM CZYŻEWSKIM

3 CZERWCA

12:30-13:45 DŁUGA 35 | PISARZ, REDAKTOR I TŁUMACZ WOBEC SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
W rozmowie wezmą udział Ada Florentyna Pawlak (Łódź), Marta Tymińska (Gdańsk), Artur Rogoś (Gdańsk), Piotr Czerski (Gdańsk), prowadzenie: Marcin Hamkało.

13:45-14:15 | PRZERWA KAWOWA
20:00 DŁUGA 35 | WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: SPOTKANIE Z JURIJEM ANDRUCHOWYCZEM

WSZYSTKIE WYDARZENIA BĘDĄ TŁUMACZONE SYMULTANICZNIE NA JĘZYK ANGIELSKI. SPOTKANIA SĄ BEZPŁATNE, WEJŚCIE ZA ZAPROSZENIEM (MOŻNA JE OTRZYMAĆ, PISZĄC POD ADRES: KONTAKT@MIASTOLITERATURY.COM)

NA WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE WSTĘP OTWARTY, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

 

New Senses of Sentences. Gdańsk Meetings of Literary Programmers

1-3 June 2023

Parallel experiences, unique perspectives
This initiative to organize meetings of „literature programmers” results from the observation that events, places, programs, and literary networks have distinct characters, unique methods of building professional relationships, their own style of communicating with their audience, and, at the same time, local „philosophies of programming” rooted in their local specificity. We believe that by sharing our experiences from such work and talking about it with an international group of practitioners and visionaries of literature, we can not only suggest practical solutions to each other to stimulate literary life or the publishing market but also join in the conversation about the universal problems of contemporary literary culture. Our invitation was accepted by specialists in event programming and literature promotion from cities which can see particular potential in literature for social change and perceive literature as a partner in the talks about local identity and challenges of the future: from Manchester, Lviv, Jakarta, Vilnius, Nottingham, Krakow, Wrocław, Melbourne, Bremen, Kharkiv, Mariupol, Gdynia, Sopot and of course from Gdańsk, which is the host of the meeting.

New tasks, dissenting opinions, and common values
The meetings in Gdańsk will take place at the Lion’s Castle at 35 Długa St (Ulica Długa 35), a place that has been used to promote Soviet and Russian culture for the last few decades. Recovered a year ago and re-arranged with the participation of artists from Ukraine, it has become a foothold, as well as a program announcement of the „House of Literature” which is being created in Gdańsk. During the three-day meeting in Gdańsk, we would like to talk about a few threads of literary programming that seem to us to be the most interesting and up-to-date: about the creation of literary places (houses of literature, museums, bookstores and cafes, galleries, residential apartments) and their city-forming character, about literature for young people as a challenge and ambition to maintain intergenerational relations, about the study of the literary field and initiatives for the inclusion of creative writing classes in general educational curricula, about the ubiquitous information war and the impact of conventional wars on the possibilities of literary creation and access to literature, about the economic dimension of literature, including its cooperation with other fields of art (especially with film) as a part of the synergy necessary for the development of creative industries, about the threats resulting from the availability of fiction generated by digital intelligence and attempts to control the impact of this technology on the status of traditional literary professions, such as writer, editor or translator.
The guests of the meetings, representing over a dozen cities and several continents, will tell us about the experiences of their work for literature, while the inhabitants of Gdańsk will show them their city and the Tri-City institutions and tell them about their plans for both the near and distant future.
We cordially invite you to this conversation.
Admission to meetings is possible upon the presentation of an invitation. You can obtain free tickets to open events at our Gdańsk City of Literature Project office at 35, Długa Street

Programme

1 JUNE

13:00 | Opening 
13.15-13.30 Halyna Kruk, Ukrainian literature: a test of war

13:30-15:00 DŁUGA 35 | ON THE SPACES FOR STORIES.
Participants: Marta Czarnecka (Sopot), Evelyn Ghozalli (Jakarta), Katarzyna Janusik (Wrocław), Marcin Hamkało (Gdańsk), Elżbieta Foltyniak (Kraków), moderator: Joanna Borowik-Hołubowicz.

15:00-15:30 DŁUGA 35| COFFEE BREAK

15:30-17:00 DŁUGA 35| LITERATURE’S RETIREMENT OR DO THE YOUNG REALLY HAVE TO READ THE BOOKS OF THE OLD? Participants: Szymon Kloska (Kraków/Gdynia), Roksana Jędrzejewska-Wróbel (Gdańsk), Hannah Mary Trevarthen (Nottingham), Damjan Zorc (Ljubljana), Sharon Handley (Manchester), Bogdana Brylynska (Lwów), moderator: Maja Sitkiewicz
20:00 DŁUGA 35| AN ACCOMPANYING EVENT: MEETING WITH SERHIJ ŻADAN
(A meeting in the Ukrainian language with simultaneous translation into Polish and English)

2 JUNE

11:00-12:45 DŁUGA 35 | LITERATURE AS A BATTLEFIELD. WHO DO WE SUPPORT?
Part 1 | The Politics of Literature: Tetyana Pylypchuk (Kharkiv), Vakhtang Kebuladze (Kyiv), Marta Kowal (Gdansk), Bogdana Brylynska (Lviv), moderation: Anna Lazar.
Part 2 | Cultural deoccupation of Mariupol: Diana Tryma (Mariupol), Olga Pikula (Mariupol), Grzegorz Kwiatkowski (Gdańsk), Tetyana Pylypczuk (Kharkiv), Ruta Elijosaityte Kaikare (Vilnius), moderation: Anna Lazar.

12:45-13:15 | COFFEE BREAK

13:15-14:30 DŁUGA 35 | LITERATURE VERSUS CREATIVE INDUSTRIES. LOCAL EXPERIENCES.
Participants: Jerzy Rados (Gdynia), Przemysław Czaja (Gdańsk), Aleksandra Szymańska (Gdańsk), David Ryding (Melbourne), Szymon Kloska (Kraków/Gdynia), moderation: Elżbieta Foltyniak (Kraków)

14:45-16:00 DŁUGA 35| ON CREATIVE WRITING AND THE INVESTIGATION INTO THE LITERARY FIELD.
Participants: Hannah Mary Trevarthen (Nottingham), dr hab., prof. UG Arnold Kłonczyński (Gdańsk); Grzegorz Jankowicz (Kraków), Libuse Cerna (Brema), moderator: Marcin Hamkało.

20:00 DŁUGA 35 | AN ACCOMPANYING EVENT: MEETING WITH KRZYSZTOF CZYŻEWSKI

3 JUNE

12:30-13:45 DŁUGA 35|: WRITER, EDITOR AND TRANSLATOR AGAINST AI
Participants: Ada Florentyna Pawlak (Łódź), Marta Tymińska (Gdańsk), Artur Rogoś (Gdańsk), Piotr Czerski (Gdańsk), moderator: Marcin Hamkało.

13:45-14:15 | COFFEE BREAK

20:00 DŁUGA 35 | AN ACCOMPANYING EVENT: MEETING WITH JURIJ ANDRUCHOWYCZ

ALL EVENTS WILL BE SIMULTANEOUSLY TRANSLATED INTO THE ENGLISH LANGUAGE

udostępnij:

Przeczytaj także:

Odczynić Zamek Odczynić Zamek Odczynić Zamek
Marcin Hamkało

Odczynić Zamek

Lew na straży Wolnego Słowa Lew na straży Wolnego Słowa Lew na straży Wolnego Słowa
Aleksandra Kozłowska

Lew na straży Wolnego Słowa

W czasie wojny rośnie potrzeba wspólnych spraw W czasie wojny rośnie potrzeba wspólnych spraw W czasie wojny rośnie potrzeba wspólnych spraw
Anna Łazar

W czasie wojny rośnie potrzeba wspólnych spraw

Odzyskiwanie przestrzeni Odzyskiwanie przestrzeni Odzyskiwanie przestrzeni
Anna Łazar

Odzyskiwanie przestrzeni

We Lived Happily during the War | Żyliśmy szczęśliwie podczas wojny We Lived Happily during the War | Żyliśmy szczęśliwie podczas wojny We Lived Happily during the War | Żyliśmy szczęśliwie podczas wojny
Ilya Kaminsky

We Lived Happily during the War | Żyliśmy szczęśliwie podczas wojny

Wiersze występujące Wiersze występujące Wiersze występujące

Wiersze występujące