Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gdańskiej Galerii Miejskiej

Gdańska Galeria Miejska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gdańskiej Galerii Miejskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-11-08
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Majzel-Zacha.
E-mail: pr@ggm.gda.pl
Telefon: 693660004

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej
Adres: ul. Piwna 27/29 80-831 Gdańsk
E-mail: dyrektor@ggm.gda.pl
Telefon: +48 58 304 98 54
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

GDAŃSKA GALERIA MIEJSKA 1 (GGM1), UL. PIWNA 27/29

Dojście do wejścia głównego od ulicy Piwnej. Przed wejściem znajduje się jeden schodek o wysokości 7 cm. Nie ma pochylni ani podnośnika.

GGM1 znajduje się na parterze.

W większości miejsc wokół budynku zapewniono równą nawierzchnię, wyjątek stanowi kostka granitowa na dojściu do wejścia głównego.

GGM1 nie posiada własnych miejsc parkingowych.

Szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne w budynku spełniają wymogi dostępności.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

W budynku GGM1 znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Najbliższy przystanek GGM1 to Długi Targ 01 w odległości 200 metrów.

GDAŃSKA GALERIA MIEJSKA 2 (GGM2), UL. POWROŹNICZA 13/15

Galeria znajduje się na parterze.
Dojście do wejścia głównego od ulicy Powroźniczej. Nie ma pochylni ani podnośnika.
W większości miejsc wokół budynku powierzchnia składa się głównie z kostki granitowej.
GGM2 nie posiada własnych miejsc parkingowych.
Szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne w budynku spełniają wymogi dostępności.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
W budynku GGM2 nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością.
Najbliższy przystanek GGM2 to Dom Fahrenheita 01 w odległości 190 metrów.

GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA (4G), UL. SZEROKA 37
Dojście do wejścia głównego od ulicy Szerokiej. Nie ma pochylni ani podnośnika. 4G znajduje się na parterze. Do głównego wejścia prowadzą schody z poręczą. Schody zewnętrzne nie są oznaczone.
4G nie posiada własnych miejsc parkingowych.
Szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne w budynku spełniają wymogi dostępności.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
W budynku 4G znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
Najbliższy przystanek 4G to Świętego Ducha 01 w odległości 190 metrów.